Adatvédelem

A PERFECT HOMES CONSULTING BT.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából. 

 

A Társaság megnevezése:

Perfect Homes Consulting Bt.

A Társaság székhelye:

2000 Szentendre, Duna korzó 13.

A szabályzat tartalmáért felelős személy:

Varga Éva Ilona ügyvezető

A szabályzat hatályba lépésének dátuma:

2018.05.19.

 

A Perfect Homes Consulting Bt. elkötelezett a természetes személyek magánszférájának legteljesebb védelmének biztosítása, és az ingatlanközvetítési szolgáltatás nyújtása során tudomására jutó különleges adatok és az azokhoz kapcsolódó személyes adatok védelmét illetően.

A szabályzat hatálya visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira.

 

Dátum: 2023.12.15.

 

                                                                       ………………………………..

Varga Éva Ilona

                                                                                      ügyvezető

 

 1. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

I.1. Bevezetés

A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény) rendelkezéseinek. 

I.2.  A Szabályzat célja 

 1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek. 
 2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság általi igazolására szolgáljon. 

I.3. A Szabályzat hatálya

(1) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok, továbbá jogi személyekre vonatkozó adatokra, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére a Társaság általi kezelésére terjed ki.

I.4. Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

II. FEJEZET – AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

 

II.1 Az adatkezelés irányelvei a GDPR megfogalmazásában

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

A Társaság adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

 

II.2 A kérelmek, megbízások adatai és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek

 

Az Adatkezelő jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság körülményeinek megfelelően a felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy érintettek által megadott adatokat kezeli az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

 

Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez kifejezett hozzájárulását megszerzi előzetesen és lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználását megtiltsa.

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat ellenőrzi, az adatok helyességéért felelős.

 

A 18. életévet be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyelettel (gyám) gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető.

 

Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy felelős azért, hogy a hozzájárulás megfelel-e a jogszabálynak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot az Adatkezelő nem gyűjt, és nem tárol.

 

II.3 Az adatkezelés célja

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás,
 • Az ingatlan azonosítása, ellenőrzése,
 • A személyes adatok ellenőrzése,
 • Szerződéses kötelezettségek,
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása,
 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás,
 • Az érintettek jogainak vé

 

II.4 Az adatok forrása

 

 • Az Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, másrészt a Földhivatali nyilvántartásból gyűjt adatokat.
 • Ingatlan közvetítési megkereséskor megbízási szerződés készül. A szerződés részletesen tartalmazza a megrendelt szolgáltatásokat, az ingatlan és annak tulajdonosának, továbbá a megtekintők és érdeklődők adatait.
 • A megbízónak és megtekintőnek/érdeklődőnek adatlapot és nyilatkozatot kell aláírnia, melyeket az Adatkezelő megőriz.
 • Szerződéses partner esetében az adatkezelési szabályzatot meg kell ismertetni a vállalkozóval.
 • A megadott adatok nyilvánosan - név, cím, telefonszám, lakcím, e-mailcím, személyi igazolvány adatok, - semmilyen körülmények között nem lesznek elérhetőek.

 

II.5. Adatkezelésre jogosultak

 

Adatkezelésére jogosult: adminisztrátor, cégvezetők.

 

II.6. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott esetekben - a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át az érintett hozzájárulása nélkül.

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult,  vagy az adattovábbításra a törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés, vagy ezek alapos gyanúja miatt - harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

 

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló, és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

 

II.7. Technikai adatok kezelése

 

Az Adatkezelő rendszere más külsős cégek rendszerét használja. A használt rendszerek rögzítik a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusát.

 

II.8. Adatfeldolgozás

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

 

 

II.8.1. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

szerver üzemeltetés, könyvelés. 

                                                   

 

II.8.2. Külső szolgáltató

 

A számítógép üzemeltetése során az Adatkezelő külső szolgáltatókat vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

 

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott, vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített célra használja fel.

 

Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

 

II.9. A kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelő kizárólag a érintettek által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, (fiatalkorú és gyermekkorú esetén a szülő neve is), születési dátum, idő, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolvány szám, tartózkodási engedély szám, adóazonosító jel, adószám, bankszámlaszám.

ingatlan adatai: helyrajzi szám, cím, tulajdonos neve, születési adatai, lakcíme, tulajdoni hányada.

 

II.10. Az adatkezelés jogalapja

 

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén az érintett megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 

Az érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő az érintettek hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre a törvény egyértelműen felhatalmazza.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb adatkezelést is előíró jogszabályok a VII. fejezetben meghatározott jogszabályok. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről értesíti az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

III.FEJEZET – ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

 

III.1. Az adatkezelési folyamat leírása

 

Az adatok forrása a Megbízó, aki az adatokat megbízása leadásakor személyesen adja meg. Az Adatkezelő a személyes iratokat megvizsgálja és ellenőrzi.

 

A megbízások és nyilatkozatok esetében a személyes adatok megadása kötelező.

Az érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

 

III.2. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 20. cikke új jogként határozza meg az adathordozhatósághoz való jogot. Ez a jog lehetővé teszi az érintett számára, hogy az általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadálytalanul továbbítsa. Ez a jog, amely bizonyos feltételekkel alkalmazható, támogatja az érintett választását, rendelkezését és tudatos magatartását.

 

 

Az érintett olyan adatokkal kapcsolatban élhet adathordozási jogával, amelyek

 • az érintettre vonatkoznak (azaz anonim adat nem lehet)
 • melyet az érintett bocsátott a Társaság rendelkezésére, illetve
 • ezen joggyakorlás nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 

Rendelkezésre bocsátandónak kell tekintetni az olyan személyes adatokat is, amelyeket a felhasználói tevékenységgel összefüggésben figyeltek meg, ám nem terjed ki azokra az adatokra, amelyeket a Társaság hozott létre.

 

A kért információk megadásakor a Társaság elkülöníti az adathordozhatósághoz való jogot más jogoktól. A Társaságnak garantálnia kell, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, véletlen elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsodásával szemben.

 

A Társaság felel minden olyan biztonsági intézkedés meghozataláért, amely szükséges nemcsak annak garantáláshoz, hogy a személyes adatokat biztonságosan továbbítsák a megfelelő címzettnek), hanem hogy a rendszerekben fennmaradó személyes adatokat is védjék a továbbiakban, valamint átlátható eljárásokat alakítsanak ki az esetleges adatsértések kezelésére.

 

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adatnak a cég rendszeréből kitörlésével és nem érinti a továbbított adatra alkalmazandó eredeti megőrzési időt sem.

 

Amennyiben az érintett azt állapítja meg, hogy az adathordozhatósághoz való jog értelmében lekért személyes adat nem teljes mértékben felel meg a kérelmének, bármely további, személyes adat iránti, a hozzáférési jog szerinti kérelemnek a Társaságnak teljes körűen eleget kell tennie.

 

A Társaság megtagadhatja a kérés teljesítését, amennyiben az adathordozhatóságot jogszabály korlátozza, illetve annak az érintett részéről gyakorlása hátrányosan érintheti mások jogait és szabadságait. Az elutasításról az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül értesíti a Társaság. Amennyiben a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmező kilétével kapcsolatban, a személyazonosság megállapítása érdekében kiegészítő információkat kérhet.

 

A Társaság nem kérhet ellenszolgáltatást a személyes adatok rendelkezésre bocsátásáért kivéve akkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

A Társaság nem felelős az érintett vagy a személyes adatot fogadó más társaság általi adatkezelésért.

 

Amennyiben a Társaságot kéri fel az érintett – adathordozhatósági joga alapján – adatok befogadására, a cég jogosult eldönteni, hogy azt befogadja-e vagy sem.

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Az adathordozhatóság tekintetében kiadott főbb iránymutatások: 29. cikk szerinti Munkacsoport iránymutatása az adathordozhatóságról (16/HU WP 242 rev.01)

 

 

 

 1. FEJEZET - FELELŐSSÉG

 

IV.1. A cégvezető felelőssége

 

A cégen belül a személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot kezelő vállalkozás vezetője felelős.

 

IV.2. A cégvezető tevékenysége során

 • Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról.
 • Ellenőrzi az adatkezelő és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő tevékenységé
 • Kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását.
 • Biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását.
 • Gondoskodik a cég adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről.
 • Dönt a nyilvántartott adatok további tárolásáról vagy megsemmisítésérő

 

IV.3. Adatvédelmi felelős

 

A IV.2. pontban részletezett 1-4 alpontok szerinti tevékenységet az adatvédelmi felelős is elláthatja. Adatvédelmi felelősnek legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi végzettségű személy, vagy felsőfokú végzettségű, gyakorlatot szerzett személy jelölhető ki.

 

V. FEJEZET - A GDPR előírásai az adatkezelésekre

 

V.1. Személyes adatok kezelése

                                                                                    

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor,

 • ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy

 

 • szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezelésé

 

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is,

 • ha az érintett személy aláírja a megbízási szerződést és/vagy a megtekintési nyilatkozatot,

 

 • ha nyilatkozatot tesz, illetve cselekvésével az adott összefüggésben hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi,

 

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

 

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és azok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

 

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

 

V.2. Az adatkezelés jogszerűsége

 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

 

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

 

 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

 

 

 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

 

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 

 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

 

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

 

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetők – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

 

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

 

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

 

 

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.

 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

 

V.3. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 

Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

 

V.4. Azonosítást nem igénylő adatkezelés

 

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

 

V.5. Az érintett személy tájékoztatása, jogai

 

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

 

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.

 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik.

 

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

V.6. A személyes adatok felülvizsgálata

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

 

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év.

 

 

V.7. Az adatkezelő feladatai

 

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.

 

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint, hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. (elszámoltathatóság)

 

Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni.

 

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

 

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

 

V.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

 • A tájékoztatás kéréshez való jog:


Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

 • A helyesbítéshez való jog:


Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

 

 

 • A törléshez való jog:


Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

 • A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

 • A tiltakozáshoz való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

 

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
  Telefon: +36 (1) 391-1400 
  Fax: +36 (1) 391-1410 
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  URL https://naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

V.9. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes:
  amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 

 • az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
  Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 

 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján - a érintett kérésének hiányában - az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat.

 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

V.10. A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

 

Az adatvédelmi tudatosság tekintetében biztosítani kell a szakmai felkészültséget

a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.

 

Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani a jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást. 

 

Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása során figyelni kell arra, hogy - ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

 

Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

 

Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

 

Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:

 

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 • a személyes adatok helyesbítése;
 • a személyes adatok törlése;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
 • az adathordozhatósághoz való

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

 

Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

 

Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

 

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

 

Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza.

 

 

 

V.11. Adatbiztonság

 

A hatósági vizsgálatokhoz szükséges adatok kezelése és feldolgozása során az adatfeldolgozó biztosítja az adatok biztonságát a véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az érintett kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 

V.12. Adatvédelmi tisztviselő

 

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján:

 

 • az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

 

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

 

 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak.

 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

V.13. Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Az adatvédelmi incidenseket nyilván kell tartani.

 

VI. FEJEZET - Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

 

A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben, illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet.

 

VI.1. Az adatkezelés alapja

 

 • Az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulá

 

 • A részletes tájékoztatás után, - amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára, valamint az érintett személy jogaira - az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegé

 

 • Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

 

VI.2. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés célja

 

 • a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul;

 

 • a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;

 

 • a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;

 

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez.

 

A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést.

 

VII. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

VII.1. Egyéb célból történő adatkezelés

 

Amennyiben a Társaság olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő részszabályokat hozzákapcsolni.

 

VII.2. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok

 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak esetén a kötelező adatkezelési tájékoztatót írják le.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a érintetteket a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján az érintett a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

 

 

 

 

 

 

VII.3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvé
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 27.)
 • APolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvé
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.).
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.).
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvé
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Perfect Homes - központi iroda

 

Horváth Barbara
Értékesítés, Értékbecslés, Home Staging 

Címünk: 2000 Szentendre, Kucsera Ferenc utca 15.
Telefon: +36 20 491 9120
E-mail: barbara@perfecthomes.hu

 

Elsik Krisztián
Tanácsadó

Címünk: 2000 Szentendre, Kucsera Ferenc utca 15.
Telefon: +36 30 849 2866
E-mail: elsik.krisztian@perfecthomes.hu

Térkép